"Jaki naród,

taka władza.

Troszczymy się

o nasze rodziny,

o naszą Stolicę,

o nasze Państwo,

ale kierujemy się przy tym rozsądkiem i wiedzą,

a nie emocjami."


dr Waldemar Gontarski

 

     
Moje publikacje
 1. Glossa aprobująca do postanowienia Sądu Najwyższego z 26 lipca 2007r. na temat resjtracji czasopism i stron internetowych

 2. Opinia prawna na temat granicy prowokacji policyjnej sporządzona na zlecenie Kancelarii Sejmu RP 13 lipca 2007 roku

 3. Opinia na temat Traktatu reformującego i transferu suwerenności na rzecz prawa unijengo

 4. Opinia na temat Domniemań interpretacujnych w prawie

 5. Wrogie przejęcie Orlenu

 6. Przyczynek do konstytucyjnej teorii dowodów, czyli kiedy nagranie magnetofonowe jest dowodem z dokumentu, a kiedy dowodem rzeczowym

 7. Granice tajemnicy śledztwa i tajemnic pokrewnych

 8. Prawda dziennikarska stara jak świat

 9. Jednoaktówka CBA

 10. Przymusowy wykup akcji trochę mniej przymusowy

 11. W satyrze można więcej, ale nie wszystko

 12. Umarliśmy za "Ioanninę"

 13. Pokój w wierze - wolność religii versus wolność słowa

 14. Czy art. 2 in fine ustawy z 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy Kodeks Karny(Dzu 132 nr 1109) est zgodny z umowami międzynarodowymi ratyfikowanymi przez RP - Opinia prawna

 15. PKN Orlen powinien zapłacić karę umowną, czy wywiązać się z niekorzystnej umowy przy założeniu, że umowa ma charakter czynnej płatnej protekcji

 16. Pod latarnią jest najciemniej

 17. Aprobata mniejszości

 18. Bezstronność obiektywna i subiektywna sądu na przykładzie sprawy FOZZ

 19. Fotografia twórcza i odtwórcza

 20. Pociąganie za cugle prawa

 21. Prztarg fakultatywny

 22. Prztarg fakultatywny

 23. A co na to Pierwszy Prezes SN?

 24. Czy wniesiony do Marzałka Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - jest zgodny ze strandardami Rady Europy i z konstytucją RP? - Opinia projektu ustawy

 25. (Ni)komu pomgał Lew Rywin

 26. Dezintegracja niepozytywna

 27. Czy zgodne z prawem jest postępowanie członka zarządu spółki prawa handlowego, ktory zawiera umowę gospodarczą na dostawę surowców i korzysta przy tym z gwarancji spółki matki kontrahenta, a nie z gwarancją banku? - Opinia prawna

 28. Ochrona Dobrego imienia osoby prawnej na przykładzie "afery Orlenu"

 29. Ustawa lustracyjna w standardach Rady Europ i ONZ

 30. Od listy Macieriwcza do listy Kieresa

 31. Animo socii

 32. Jakie obowiązki prawne spoczywają na członkach Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przypadku zatrudnienia członka Rady Nadzorczej TVP S.A. na stanowisku zastępcy dyrektora Oddziału Terenowego TVP S.A.

 33. Zatrucia śmiertlene i nieśmiertelne

 34. Wiele zachowań jeden czyn

 35. Tajemnica bilingów dziennikarskich

 36. Error iuris w oświadczeniu lustracyjnym

 37. Sprawa Lwa Rywina

 38. Sprawa bez klucza

 39. Czy w sytuacji gdy strona pozawana składa apelację od wyroku sądu I instancji, niezależnie od apelacji pełnomocnika, sąd II instancji ma obowiązek rozważyć argumenty podniesione w obu złożonych apelacjach, czy też tylko w jednej z nich, a jeżeli tak to w której? - Uzupełnienie apelacji

 40. Roszczenia odszkodowawcze obywateli niemieckich wobec Polski

 41. Kto tu włada

 42. Lex retro non agit - Uwagi konstytucyjne, cywilistyczne, wspólnotowe

 43. Afery na złom

 44. Minister nie na medal

 45. Sprawiedliwość ludowa

 46. Wybrane zagadnienia procedury karnej w świetle standardów Rady Europy

 47. Owoc drzew zatrutych

 48. Dziennikarz przed sądem

 49. (Nie) państwowa tajemnica

 50. Jakie roszczenie przysługują wydawcy czasopisma "X" jeśli inny podmiot przy wydawaniu tego czasopisma w sposób nieuprawniony skorzystał z makiety, w oparciu o którą było wydawane czasopismo "X" i do której autorskie prawa majątkowe nabył wydawca czasopisma "X" ? - Opinia prawna

 51. Prawo w służbie zdrowia

 52. Emisja publiczna a abonament radiowo-telewizyjny

 53. Czy w pkt 28 Załącznika nr 1 do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2165) - jest zgodny z prawem Unii Europejskiej - Opinia prawna

 54. Omawianie życia

 55. Żądania odszkodowawcze niemieckich wypędzonych wobec Polski

 56. Żeby mieć trzeba wiedzieć

 57. Czy Polska zoobowiązana będzie wykonywać traktat akcesyjny (przestrzegać zasadę pacta sunt servanda), jeśli organy Unii Europejskiej, krzystając z uprawnienia w art. 23 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia do Unii Europejskiej dokonają jednostronnych zmian polityki rolnej na niekorzyść polskich rolników? - Opinia prawna

 58. Dziecięca choroba unijności

 59. Czy Komisja Europejska może zastosować przeciwko Polsce przed 1 maja 2004 r. specific internal market related safeguared mechanism w związku z opóźnieniami implementacji acquis comunautaire w dziedzinie wetrynarii? - Opinia prawna

 60. Acquis communautaire w działaniu

 61. Czy dyrektor generalny Poczty Polskiej, poprzez członkowstwo w Radzie Nadzorczej Polskiego Towarzystwa Reasekuracyjnego S.A. naruszył przepisy ustawy antykoruppcyjnej? - Opinia prawna

 62. Projekt wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, dotyczy: rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

 63. Projekt ustawy z uzasadnieniem, dotyczy: zmiany ustawy z dnia 9 czerwca 2006r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

 64. "Gość Niedzielny", artykuł z numeru 40/2007 07.10.2007r.

 65. Rezolucje Rady Europy - Standardy postępowania lustracyjnego

 66. Niemieckie roszczenia odszkodowawcze, czyli o stawianiu historii na głowie...

 67. Członkostwo partnerskie

 68. Czy godzi się naruszać prawo do godnego życia

 69. Uchwała, której nie było

 70. Sposób na deficyt demokracji

 71. Gazociąg prawnie wątpliwy

 72. Klauzule salwatoryjne, czyli ratunkowe

 73. Konstytucja ponad wszystko

 74. Na wycisk

 75. O wyższości ustawy nad kodeksem

 76. Polsko-niemieckie stosunki absurdalne

 77. Opinia prawna, dotyczy zapytań:

 • Czy działania podjęte przez Centralne Biuro Antykorupcyjne wobec Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - były zgodne z prawem, a jeśli nie to które przepisy prawa zostały naruszone?

 • Jakie znaczenie prawne mają materiały zgromadzone w ramach w/w działań?


 
     

© Dzikie Projekty 2007